ยินดีต้อนรับ : ผู้เยี่ยมชมทั่วไป 
หน้าแรก ข่าว-ประกาศ กระดาน ถาม-ตอบ สมุดเยี่ยม ดร.พิสุทธา อารีราษฎร์ 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติทั่วไป
ประวัติการศึกษา
ประวัติงานบริหาร
ภาระงานสอน
วิชาที่สอน
ตารางสอน
ดาวน์โหลดหนังสือ
ดาวน์โหลดสื่อ
งานวิจัย/วิชาการ
งานวิจัยปริญญาเอก
ผลงานวิจัยทางคอมศึกษา
ผลงานวิจัยระดับ ป.ตรี
ผลงานวิจัยระดับ ป.โท
ผลงานวิจัยระดับ ป.เอก
งานบริการวิชาการ
กำหนดการจัดกิจกรรม
ผลงานบริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
งานศิลปวัฒนธรรม
กำหนดการจัดกิจกรรม
ผลงานทำนุบำรุงศิลปะ
ภาพกิจกรรม
เอกสาร/ตำรา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
ระบบคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การใช้งานคอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูล
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับครู
การสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
วิทยานิพนธ์
บทเรียนคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิต
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
โครงสร้างข้อมูล
วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการศึกษา
การเขียนรายงานการวิจัย
เทคนิคการสอน
การเรียนรู้โดยอาศัยคอมพิวเตอร์
วิจัยในชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมนำเสนอ
ดาวน์โหลดเอกสารทั่วไป
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบปรับเปลี่ยนเนื้อหาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการศึกษา
การหาคุณภาพแบบทดสอบ
การพัฒนาบทเรียน
การประเมินผลบทเรียน
เอกสาร-Ph.D-ส่วนหน้าเค้าโครง
เอกสาร-Ph.D-บทที่1-2-3
การอ้างอิงบรรณานุกรม
สอบประมวลความรู้ ปริญญาโท
paper
paper-1
บทความ-แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา
โครงการ Tablet ระยะที่ 2
แบบฟอร์มการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Tablet
สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติทดสอบสมมติฐาน t-test
สถิติ-ศึกษาและนำเสนอ
เปอร์ดซนไตล์
ตัวอย่างข้อมูล-การคำนวณ
เค้าโครงสอน-สื่ออิเล็กทรอนิกส์
CFA
เอกสาร/ตำรา

รหัสวิชารายวิชาระดับโปรแกรม/สาขา วิชากลุ่มเค้าโครงการสอน
100002เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตปริญญาตรี1 
เอกสาร/ตำรา วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
การสื่อสารข้อมูล
แบบทดสอบหลังเรียน [เปิดดู]
ประโยชน์ของระบบเครือข่าย [เปิดดู]
วิธีการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย [เปิดดู]
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [เปิดดู]
ลักษณะการสื่อสาร [เปิดดู]
การสื่อสารข้อมูล [เปิดดู]
เทคนิคการถ่ายทอดข้อมูล [เปิดดู]
ช่องทางการถ่ายทอดข้อมูล [เปิดดู]
การใช้งานคอมพิวเตอร์
การใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ถูกสุขลักษณะ [เปิดดู]
แบบทดสอบหลังเรียน [เปิดดู]
การจัดการแฟ้มข้อมูลหรือโฟล์เดอร์ [เปิดดู]
การเปิดใช้งานโปรแกรม [เปิดดู]
ส่วนประกอบของโปรแกรม [เปิดดู]
การเปิด - ปิด การใช้งานโปรแกรม [เปิดดู]
การปรับแต่งพื้นหลังของเดสก์ทอป [เปิดดู]
ส่วนประกอบของระบบปฏิบัติการวินโดวน์ [เปิดดู]
ระบบปฏิบัติการวินโดวน์ [เปิดดู]
การใช้เม้าส์ [เปิดดู]
หน้าที่ของแป้นพิมพ์ [เปิดดู]
แป้นพิมพ์ [เปิดดู]
การเปิด-ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ [เปิดดู]
การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ [เปิดดู]
ระบบคอมพิวเตอร์
ประเภทของคอมพิวเตอร์ [เปิดดู]
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ [เปิดดู]
หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ [เปิดดู]
ระบบคอมพิวเตอร์ [เปิดดู]
ฮาร์ดแวร์ [เปิดดู]
อุปกรณ์นำข้อมูลเข้า [เปิดดู]
หน่วยประมวลผลกลาง [เปิดดู]
หน่วยความจำหลัก [เปิดดู]
หน่วยควบคุม [เปิดดู]
หน่วยความจำสำรอง [เปิดดู]
อุปกรณ์นำข้อมูลออก [เปิดดู]
เครื่องพิมพ์ [เปิดดู]
ซอฟต์แวร์ [เปิดดู]
ประโยชน์ที่ได้รับจากการนำคอมพิวเตอร์มาใช้งาน [เปิดดู]
ซอฟต์แวร์ระบบ [เปิดดู]
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ [เปิดดู]
บุคลากร [เปิดดู]
แบบทดสอบหลังเรียน [เปิดดู]
1193711ระบบคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี1 
เอกสาร/ตำรา วิชา ระบบคอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์
ประโยชน์ที่ได้รับจากการนำคอมพิวเตอร์มาใช้งาน [เปิดดู]
ประเภทของคอมพิวเตอร์ [เปิดดู]
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ [เปิดดู]
หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ [เปิดดู]
ระบบคอมพิวเตอร์ [เปิดดู]
ฮาร์ดแวร์ [เปิดดู]
อุปกรณ์นำข้อมูลเข้า [เปิดดู]
หน่วยประมวลผลกลาง [เปิดดู]
หน่วยความจำหลัก [เปิดดู]
หน่วยควบคุม [เปิดดู]
หน่วยความจำสำรอง [เปิดดู]
อุปกรณ์นำข้อมูลออก [เปิดดู]
เครื่องพิมพ์ [เปิดดู]
ซอฟต์แวร์ [เปิดดู]
ซอฟต์แวร์ระบบ [เปิดดู]
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ [เปิดดู]
บุคลากร [เปิดดู]
บททดสอบหลังเรียน [เปิดดู]
1193611เทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรี1 
เอกสาร/ตำรา วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสานเทศ
คอมพิวเตอร์กับบทบาทด้านสารสนเทศ [เปิดดู]
องค์ประกอบของการผลิตสารสนเทศ [เปิดดู]
ข้อมูล [เปิดดู]
การจัดเตรียมข้อมูล [เปิดดู]
การประมวลผลข้อมูล [เปิดดู]
การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ [เปิดดู]
การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ [เปิดดู]
จริยธรรมในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ [เปิดดู]
แบบทดสอบหลังเรียน [เปิดดู]
1193511การใช้งานคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี1 
เอกสาร/ตำรา วิชา การใช้งานคอมพิวเตอร์
การใช้งานคอมพิวเตอร์
การเปิด-ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ [เปิดดู]
แป้นพิมพ์ [เปิดดู]
หน้าที่ของแป้นพิมพ์ [เปิดดู]
การใช้เม้าส์ [เปิดดู]
ระบบปฏิบัติการวินโดวน์ [เปิดดู]
ส่วนประกอบของระบบปฏิบัติการวินโดวน์ [เปิดดู]
การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ [เปิดดู]
การใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ถูกสุขลักษณะ [เปิดดู]
การปรับแต่งพื้นหลังของเดสก์ทอป [เปิดดู]
การเปิด - ปิด การใช้งานโปรแกรม [เปิดดู]
ส่วนประกอบของโปรแกรม [เปิดดู]
การเปิดใช้งานโปรแกรม [เปิดดู]
การจัดการแฟ้มข้อมูลหรือโฟล์เดอร์ [เปิดดู]
แบบทดสอบหลังเรียน [เปิดดู]
1193411การสื่อสารข้อมูลปริญญาตรี1 
เอกสาร/ตำรา วิชา การสื่อสารข้อมูล
การสื่อสารข้อมูล
การสื่อสารข้อมูล [เปิดดู]
เทคนิคการถ่ายทอดข้อมูล [เปิดดู]
ช่องทางการถ่ายทอดข้อมูล [เปิดดู]
ลักษณะการสื่อสาร [เปิดดู]
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [เปิดดู]
วิธีการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย [เปิดดู]
ประโยชน์ของระบบเครือข่าย [เปิดดู]
แบบทดสอบหลังเรียน [เปิดดู]
1192311การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับครูปริญญาตรี 
เอกสาร/ตำรา วิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับครู
aaaaaaa
GC 1196402การสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษาปริญญาโท 
เอกสาร/ตำรา วิชา การสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
ไม่พบบทเรียนในรายวิชานี้
GC 1196802วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
เอกสาร/ตำรา วิชา วิทยานิพนธ์
ไม่พบบทเรียนในรายวิชานี้
GC 1195104บทเรียนคอมพิวเตอร์ขั้นสูงปริญญาโท 
เอกสาร/ตำรา วิชา บทเรียนคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
ไม่พบบทเรียนในรายวิชานี้
GC 4125101คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตปริญญาโท 
เอกสาร/ตำรา วิชา คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิต
ไม่พบบทเรียนในรายวิชานี้
GC 1195101เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาปริญญาโท 
เอกสาร/ตำรา วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ไม่พบบทเรียนในรายวิชานี้
1193211โครงสร้างข้อมูลปริญญาตรี1 
เอกสาร/ตำรา วิชา โครงสร้างข้อมูล
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล
-( PowerPoint) [เปิดดู]
โครงสร้างข้อมูลแถวลำดับ
-( PowerPoint) [เปิดดู]
ความหมายและหลักการ
-( PowerPoint) [เปิดดู]
โครงสร้างข้อมูลสตริง
-( PowerPoint) [เปิดดู]
โครงสร้างข้อมูลสแตค
-( PowerPoint) [เปิดดู]
โครงสร้างข้อมูลคิว
-( PowerPoint) [เปิดดู]
โครงสร้างข้อมูลทรี
-( PowerPoint) [เปิดดู]
โครงสร้างข้อมูลกราฟ
-( PowerPoint) [เปิดดู]
100001วิจัยในชั้นเรียนปริญญาโท 
เอกสาร/ตำรา วิชา วิจัยในชั้นเรียน
แนะนำวิจัยในชั้นเรียน
งานวิจัยในชั้นเรียน [เปิดดู]
องค์ประกอบ [เปิดดู]
ตัวอย่าง-ภาษาไทย [เปิดดู]
ผลการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ [เปิดดู]
บทที่ 1-ปรับ-p1-5 [เปิดดู]
บทที่ 2-ปรับ-p6-12 [เปิดดู]
บทที่ 3-ปรับ-p13-18 [เปิดดู]
บทที่ 4-ปรับ-p19-22 [เปิดดู]
บทที่ 5-ปรับ-p23-25 [เปิดดู]
บรรณานุกรม-p26-27 [เปิดดู]
บันทึกส่ง (2) [เปิดดู]
ปก [เปิดดู]
ประวัติผู้วิจัย-ย่อ [เปิดดู]
ภาคผนวก-ก-p28-36 [เปิดดู]
ภาคผนวก-ข-p37-41 [เปิดดู]
ภาคผนวก-ค-p42-44 [เปิดดู]
ภาคผนวก-ง-p45-47 [เปิดดู]
ส่วนหน้า [เปิดดู]
ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชา การจัดการห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิคร่วมกันคิด
ปก [เปิดดู]
บทคัดย่อ [เปิดดู]
ประกาศคุณูปการ [เปิดดู]
สารบัญ [เปิดดู]
บทที่1 [เปิดดู]
บทที่2 [เปิดดู]
บทที่3 [เปิดดู]
บทที่4 [เปิดดู]
บทที่5 [เปิดดู]
บรรณานุกรม [เปิดดู]
ผนวก-ก-เครื่องมือ [เปิดดู]
ผนวก-ข-การเผยแพร่ผลงาน [เปิดดู]
ตัวอย่าง-วิจัยในแบบ PDF
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นการสอน [เปิดดู]
การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 [เปิดดู]
การพัฒนาทักษะทางการเรียนด้านการอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษ โดยใช้ [เปิดดู]
ศึกษาพฤติกรรมการไม่สนใจเรียนในวิชากรรมวิธีการผลิตของนักศึกษาระดับชั้น ปวช3 กลุ่ม 3-4 แผนกช่างกลโรงงา [เปิดดู]
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวงจรพัลซ์และดิจิตอล รหัสวิชา 2104-2207 ของนักศึกษาระดับชั้นป [เปิดดู]
การพัฒนาทักษะการพิมพ์โดยใช้โปรแกรม Word [เปิดดู]
การศึกษาผลการสอนโดยการทำโครงงาน [เปิดดู]
กระบวนการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน [เปิดดู]
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีระหว่างการเรียนแบบร่วมมือ [เปิดดู]
การแก้ปัญหาการขาดความรู้พื้นฐาน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ ของนักศึกษาระดับ ปวส. แผนกวิชาช่างยนต์ ที่จบมาจา [เปิดดู]
การแก้ปัญหาในการสรุปเนื่อหาเรื่องโครงสร้างและส่วนประกอบของมอเตอร์ แบบสปลิตเฟสได้ไม่ครบถ้วน ของนักเรี [เปิดดู]
การแก้ปัญหาการต่อตัวต้านทานปรับค่าได้แบบ POT วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ของนักเรียนระดับชั้นปว [เปิดดู]
การแก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ของนักศึกษาชั้น ปวช.1/3-4 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า [เปิดดู]
การศึกษาพฤติกรรมความเข้าใจหลังบทเรียนวิชาการวัดละเอียด ในหัวข้อเรือง การอ่านสเกลเวอร์เนียร์คาลิปเปอร [เปิดดู]
การพัฒนาการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ [เปิดดู]
การพัฒนาการใช้คำสั่งแก้ไขแบบ วิชาการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้น ปวช.2 โดยใช้แบบฝึกทักษะค [เปิดดู]
การแก้ปัญหานักศึกษาที่ปฏิบัติงานเจาะไม่ถูกต้อง [เปิดดู]
พัฒนาทักษะการอ่านสรุปความภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้น ปวส.1 [เปิดดู]
การพัฒนารูปแบบการสอนใช้เครื่องคิดคำนวณของนักเรียน ระดับ ปวช.2 [เปิดดู]
การแก้ปัญหาการเรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการนำอัตราส่วนและสัดส่วนไปประยุกต์ใช้ วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต [เปิดดู]
การแก้ปัญหาการขาดความรับผิดชอบในการเรียน วิชาการควบคุมคุณภาพ ของนักศึกษา ปวส.2 ช่างอุตสาหกรรม โครงกา [เปิดดู]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว [เปิดดู]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนแ [เปิดดู]
การติดตามผลการพัฒนาและส่งเสริมครู ในการทำวิจัยในชั้นเรียน ของครูในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด [เปิดดู]
การใช้หนังสือพิมพ์ภาษาไทยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างงทักษะการเขีนนบทความสำหรับนักเ [เปิดดู]
ผลของการเรียนบนเครือข่ายต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้เครื่องมือช่วยค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ [เปิดดู]
การศึกษาการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารของนักศึกษา ในวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีว [เปิดดู]
การส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักและเลือกใช้คำได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน [เปิดดู]
การปรับพฤติกรรมผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนรู้ภาษาแบบพึ่งพาตนเอง โดยกรฝึกผู้เรียนให้เกิดขบวนการเรียนรู้แบ [เปิดดู]
การศึกษาผลของโครงการพัฒนาการศึกษาและจริยธรรมของเด็กในชุมชนแออัด เขตเทศบาลนครขอนแก่น [เปิดดู]
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4: กรณีศึกษาในจังหวัดขอนแก่น [เปิดดู]
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นการสอน โดยใช้ทักษากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง [เปิดดู]
กระบวนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์: กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น [เปิดดู]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทำงานเป็นกลุ่ม ในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ของผู้เรียนชั้นปร [เปิดดู]
ปัญหาการเรียนรู้ในนักเรียน [เปิดดู]
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการสอน วิธีใช้กริยารูป Present Simple โดยใช้เกมเรียงร้อยถ้อยคำของนักเรียนชั้นปร [เปิดดู]
การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : กรณีตัวอย่างวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรั [เปิดดู]
การศึกษาผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/16 โดยใช้กิจกรรมภาคสนาม [เปิดดู]
แก้ปัญหาการปรับเปลวไฟเชื่อแก๊ส ของนักเรียนชั้นปีที่หนึ่ง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างงไ [เปิดดู]
การใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนแก่นนครวิท [เปิดดู]
การศึกษาผลการสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีข้อบกพร่องในการเขียนสะกดคำ [เปิดดู]
การพัฒนารูปแบบการประชุมปรึกษาหลังการปฏิบัติงานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ของนักศึกษาพยาบาลในการเรียนวิชา [เปิดดู]
การพัฒนาการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเรื่องร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ของนักศึกษาชั้น ปวช.1 โดยใช้บทเร [เปิดดู]
การพัฒนาชุดการสอนและการใชัชุดการสอน กลุ่มเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สิ่งแ [เปิดดู]
การศกึ ษารปู แบบการบรหิ ารการศึกษาสถาบนั การศกึ ษาสงฆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษามหาวิทยาลั [เปิดดู]
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการร้อยมาลัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 [เปิดดู]
การศึกษาผลการสอนโดยการทำโครงงาน ในวิชาเกษตร เรื่อง การเพาะปลูกพืชผักสวนครัวด้วยจุลินทรีย์ อี เอ็ม [เปิดดู]
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา [เปิดดู]
การพัฒนาเจตคติต่อการเรียนวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะของนักเรียนแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะระดับชัน ปวช.2/1 วิทย [เปิดดู]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษาเจตคติ ต่อวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดการสอน เรื่องเซต ของนักเรียนชั [เปิดดู]
การแก้ปัญหานักเรียนระดับชั้นปวส.1 แผนกช่างไฟฟ้าไม่ทำแบบฝึกหัดท้ายบทวิชาวงจรไฟฟ้าด้วยกิจกรรมกลุ่ม [เปิดดู]
การพัฒนากิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านทักษะทางภาษาโดยการเชิดหุ่นเงา ประกอบการเล่านิทาน และคำคล้องจองข [เปิดดู]
การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ประกอบการสอนเรื่อง การนับและการรู้ค่าจำนวน ของนักเรี [เปิดดู]
โครงการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (CAI) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิชา ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ [เปิดดู]
การใช้นิทานเพื่อพัฒนา การอ่านจับใจความนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [เปิดดู]
การพัฒนารูปแบบการสอน โดยใช้รายการโทรทัศน์ประกอบการสอน วิชาการสอนศิลปะระดับประถมศึกษา เรื่องกิจกรรมกา [เปิดดู]
รูปแบบการสอนโครงงานอาชีพ ช 041 โดยให้เป็นกิจกรรมอิสระของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองน [เปิดดู]
การพัฒนาระบบการเรียนด้วยตนเอง สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาชีพสาธารณสุข [เปิดดู]
การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [เปิดดู]
การแก้ปัญหานักเรียนชั้น ปวช.1 แผนกวิชา เชื่อมโลหะที่ทำโจทย์ เรื่อง แรงตามกฏการเคลื่อนที่ของนิวตันไม่ [เปิดดู]
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง “ พืชสมุนไพร ”: [เปิดดู]
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาสมการของนักเรียนระดับชั้นม.3 [เปิดดู]
การแก้ปัญหาการตอบคำถามจากเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ [เปิดดู]
การแก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ [เปิดดู]
การแก้ปัญหาเด็กไม่รับประทานอาหารที่มีผักของเด็กอนุบาลโดยใช้วิธีการเล่านิทาน [เปิดดู]
การแก้ปัญหานักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงานวิชาคอมพิวเตอร์รับดับชั้น ม.2 [เปิดดู]
การแก้ปัญหานักเรียนไม่รับประทานอาหารโดยใช้วิธีการทดลองชิมของนักเรียนชั้นประถมศึ [เปิดดู]
การแก้ปัญหาเรื่องลายมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [เปิดดู]
การแก้ปัญหาและการพัฒนาการเรียนว่ายน้ำของนักเรียนชั้น ป.1 [เปิดดู]
การแก้ปัญหาและการพัฒนานักเรียนที่เรียนว่ายน้ำป.4 [เปิดดู]
การขาด ลาของคนงานโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง [เปิดดู]
การจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในวิชาภาษาไทยมาตราตัวสะกด [เปิดดู]
การจัดกิจกรมโดยใช้ วี ดี โอ เพื่อพัฒนาความมั่นใจในการวาดภาพระบายสีของนักเรียนปฐมวัย [เปิดดู]
การจัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาเด็กที่ขาดความมีวินัยของนักเรียนระดับอนุบาล [เปิดดู]
การจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยอาศัยหลักสัปปุริสธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา [เปิดดู]
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเด็กที่ไม่รักเรียนวิชาภาษาอังกฤษ [เปิดดู]
การจัดสวัสดิการให้กับครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง [เปิดดู]
การใช้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้เมาท์ของนักเรียนชั้นป.1_1 [เปิดดู]
การใช้เกมนิทานเพื่อพัฒนานักเรียนที่ไม่เรียนคอมพิวเตอร์ [เปิดดู]
การใช้เกมเพื่อพัฒนาการอ่านคำประสมสระในบทเรียนของนักเรียนอนุบาล3 [เปิดดู]
การใช้จำนวนตัวเลข1-20 [เปิดดู]
การใช้ชุดการสอนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ [เปิดดู]
การใช้ชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจบใจความของนักเรียนชั้น ป.1_4 [เปิดดู]
การใช้ชุดแบบฝึกการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ [เปิดดู]
การใช้บทบาทสมมติเพื้อพัฒนาพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กชายทัสนัย อินทรไชโย อนุบาล1_2 [เปิดดู]
การใช้บทบาทสมมุติเพื้อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห็โจทย์ปัญหานักเรียนชั้น ป.4 [เปิดดู]
การใช้แบบฝึกการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านภรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4_2 [เปิดดู]
การใช้แบบฝึกแก้ปัญหาการวิเคราะห็โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นป.2_4 [เปิดดู]
การใช้แบบฝึกแก้ปัญหาวิเคราะห์โจทย์ปัญหาของนักเรียนป.3_4 [เปิดดู]
การใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา [เปิดดู]
การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้น ป.2_5 [เปิดดู]
การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านของนักเรียนชั้นป.1_5 [เปิดดู]
การใช้วิธีการจัดกิจกรรมแบบเรียนปนเล่นเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษกล [เปิดดู]
การใช้วิธีการสอนโดยการสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านคำ สะกดคำ [เปิดดู]
การใช้วิธีการสอนโดยการสร้างชุดฝึกทักษะการเขียนศัพท์เพื่อพัฒนาความคงทนในการจดจำคำศัพท์ของนักเรียนในระ [เปิดดู]
การใช้วิธีการสอนโดยใช้แบบชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเพื่อพัฒนาการอ่านสะกดคำ [เปิดดู]
การใช้วิธีการสอนแบบ 4 สัมพันธ์เพื่อพัฒนาความพร้อมในการเรยนของด.ช.ศุภกร ต่อโชติน [เปิดดู]
การใช้วิธีการสอนแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียงของนักเรียนชั้นป.2_1 [เปิดดู]
การใช้วิธีการสอนแบบฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาการคัดลายมือของนักเรียน [เปิดดู]
การใช้วิธีการสอนแบบเรียนปนเล่นเพื่อพัฒนาทักษะการพิมพ์งานของนักเรียน [เปิดดู]
การใช้วิธีการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ ปัญหาของนักเรียน ชั้น ป.3/3 [เปิดดู]
การใช้วิธีช่วยสอนแบบการสอนปากเปล่าเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีววิทยาของนายวรกุล คงลาย [เปิดดู]
การใช้วิธีสอนโดยใช้กิจกรรมแบบกลุ่มเกมแข่งขันเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ [เปิดดู]
การใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติการทางแผนที่ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี [เปิดดู]
การใช้วิธีสอนแบบร่วมรู้สืบเสาะเพื่อพัฒนาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ให้มีความกระตือรือร้น [เปิดดู]
การใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาการศึกษาแบบจำลองอะตอมชั้นม.4_1 [เปิดดู]
การใช้สมุดภาพช่วยสอนเพื่อพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ [เปิดดู]
การดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื้อการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง [เปิดดู]
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีของนักเรียนชั้นม.3_4 [เปิดดู]
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่นของเด็กชายศุภณัฐ แครมพ์ [เปิดดู]
การปรับพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมโดยใช้แรงเสริม_ศึกษาการเก็บขยะในช่วงพัก [เปิดดู]
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ที่ ศธ 0206.2_ว 12 ลวท. [เปิดดู]
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [เปิดดู]
การฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นป.4/5 [เปิดดู]
การพัฒนากระบวนการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ แผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้ [เปิดดู]
การพัฒนากระบวนการคิดกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบทดสอบกระบวนการคิดที่เน้นผู้เรี [เปิดดู]
การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กโดยใช้ทักษะการระบายสีของ ด.ช.พีรณัฐ วรรณศิริลักษณ์ [เปิดดู]
การพัฒนาการเดินของเด็กชายวีรภัทร์ โตวิชัย [เปิดดู]
การพัฒนาการทำงานประดิษฐ์ของนักเรียนชั้นม.2 [เปิดดู]
การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Excel) เรื่องการคำนวณและการใช้สูตรของ นักเรียนชั้น ป.6/6 โด [เปิดดู]
การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Word) เรื่อง การสร้างตารางและการตกแต่งเอกสารโดยใช้สื่อประกอ [เปิดดู]
การพัฒนาการอ่านคำโดยใช้วิธีการสอนแบบการเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาทักษะการอ่าน [เปิดดู]
การพัฒนาของนักฟุตบอลรุ่นอายุ 12 ปี [เปิดดู]
การพัฒนาความพร้อมทางการพูดของนักเรียน กรณีศึกษาของ ด.ช.ณรงค์วิทย์ ทรงศักดิ์ศรี [เปิดดู]
การพัฒนาคุณภาพในด้านการอ่านและการเขียนสะกดคำในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2_2 [เปิดดู]
การพัฒนาจินตนาการด้วยเทคนิคสีน้ำ [เปิดดู]
การพัฒนาทักษะการเรียนกีตาร์คลาสสิคเบื้องต้น [เปิดดู]
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาดนตรี (การปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์)ของ ด.ช.ฐาปกรณ์ ตุ [เปิดดู]
การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นป.5 [เปิดดู]
การพัฒนานักเรียนให้กล้าแสดงออก [เปิดดู]
การพัฒนาแบบฝึกสร้างประสบการณ์ การอ่านสะกดคำด้วยปากเปล่าของนักเรียนประถมศึกษาปีที [เปิดดู]
การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการเขียนสะกดคำในระดับชั้นป.6 [เปิดดู]
การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนให้เข้าร่วมเล่นกับเพื่อน [เปิดดู]
การยืมหนังสือ [เปิดดู]
การยืมหนังสือจากห้องสมุดระดับชั้น ป.5-6 [เปิดดู]
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อปรับพฤติกรรมก้าวร้าว [เปิดดู]
การศึกษาพัฒนาสมาธิในการฟังของนักเรียนอนุบาลโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน [เปิดดู]
การศึกษาและแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง [เปิดดู]
การศึกษาสมรรถภาพทางกายด้านความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียนชั้น ม.5 [เปิดดู]
การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นป.5_6 [เปิดดู]
การส่งเสริมและพัฒนากล้ามเนื้อมือประสานสัมพันธ์กับสายตาโดยใช้กิจกรรมการเรียนดนตรี [เปิดดู]
การส่งเสริมให้นักเรียนชั้นอนุบาล1_3พูดอย่างสุภาพโยใช้นิทานประกอบภาพ [เปิดดู]
การสร้างเสริมวินัยในตนเองสำหรับเด็กปฐมวัย [เปิดดู]
การสอนโดยใช้เกมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนวิชา Biology in English [เปิดดู]
การสำรวจการใช้บริการของนักเรียนในการปวดศีรษะ [เปิดดู]
การสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนอัสสัมชัญระยองที่มีต่อวารสารของโรงเรียน [เปิดดู]
การเสริมสร้างทักษะการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยการปฏิบัติจริงของนักเรียนชั้นป.6 [เปิดดู]
กิจกรรมพิเศษ โอกาสทางธุรกิจเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต [เปิดดู]
การพัฒนาทักษะการเรียนกีต้าร์คลาสสิคเบื้องต้น [เปิดดู]
การใช้วิธีสอนโดยใช้กิจกรรมแบบกลุ่มเกมแข่งขัน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับช [เปิดดู]
กระบวนการแก้ปัญหาโจทย์สมการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [เปิดดู]
การแก้ปัญหาและการพัฒนานักเรียนที่เรียนว่ายน้ำ ป. 4 [เปิดดู]
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง [เปิดดู]
ความพึงพอใจของผู้รับบริหารที่มีต่อการปฏิบัติงานของงานสารบรรณ [เปิดดู]
ความพึงพอใจในการใช้บริการของห้อง [เปิดดู]
ความเอาใจใส่ของครูเพื่อการแก้ไขพฤติกรรมการขาดเรียนของนักเรียน กรณีศึกษา นายธรรศ [เปิดดู]
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องระบบเลขฐานเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนรายวิชา ช 0249 ระดับชั้น ม.4 โรง [เปิดดู]
การศึกษาปัญหาการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก [เปิดดู]
การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา [เปิดดู]
ผลการใช้แบบฝึกเสริมเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทยของ เด็กชายสุทธิภัทร ฟูตระกูล [เปิดดู]
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 [เปิดดู]
การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อปรับพฤติกรรมก้าวร้าว [เปิดดู]
ปัจจัยเชิงสาเหตุเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูใน กทม [เปิดดู]
สำรวจสภาพปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ของบุคลากรในหน่วยงาน [เปิดดู]
การแก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ [เปิดดู]
ผลการจัดกิจกรรมกระบวนการกุล่มเพื่อพัฒนาเด็กที่ขาดระเบียบวินัยตามกฎกติกาข้อตกลงขอ [เปิดดู]
ผลการใช้แบบฝึกเสริมเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทยของ เด็กชายสุทธิภัทร ฟูตระกูล [เปิดดู]
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 เรื่อง โลกของเรา ( ทวีป [เปิดดู]
พฤติกรรมการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [เปิดดู]
พฤติกรรมการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [เปิดดู]
ความเอาใจใส่ของครูเพื่อการแก้พฤติกรรมการขาดเรียนของนักเรียนกรณีศึกษา นายธรรศ บุณยนิยมชั้นมัธยมศึกษาป [เปิดดู]
การพัฒนากระบวนการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โดยใช้ แผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เ [เปิดดู]
พัฒนาการใช้แขนท่าฟรีสไตร์ของนักเรียนป.5_4 [เปิดดู]
พัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายโดยใช้เพลงและเกม [เปิดดู]
พัฒนาการอ่านออกเสียงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ [เปิดดู]
พัฒนาจิตนาการเทคนนิคสีน้ำ [เปิดดู]
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาดนตรี ( การปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ )ของ เด็กชายฐาปกรณ์ ตุ้มวิจิตร ชั้นปร [เปิดดู]
การพัฒนาทักษะการพิมพ์โดยใช้โปรแกรม Word [เปิดดู]
การพัฒนาการทำงานประดิษฐ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [เปิดดู]
พัฒนาพฤติกรรมนักเรียนให้เข้าร่วมเล่นกับเพื่อน [เปิดดู]
การสร้างเสริมทักษะการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยการปฏิบัติจริงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [เปิดดู]
การเล่านิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาการปฏิบัติกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของนักเรียนชั้นอนุบาล ๑/๑ [เปิดดู]
พัฒนาการใช้แขนท่าฟรีสไตล์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ปีการศึกษา 2547 [เปิดดู]
การใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาการศึกษาแบบจำลองอะตอม [เปิดดู]
ศึกษาและแก้ไขปัญหานักเรียนที่ท่องอาขยานไม่ได้ของนักเรียนชั้น ม.4_3 [เปิดดู]
ศึกษาสมรรถภาพทางกายด้านความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1-3 โรงเรียนอั [เปิดดู]
ศึกษาสมรรถภาพทางกายด้านความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1-3 โรงเรียนอั [เปิดดู]
ส่งเสริมการโผตัวบนผิดน้ำของนักเรียนระดับอนุบาล3 โดยใช้การฝึกทักษะขั้นพื้นฐาน [เปิดดู]
สภาพการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศในการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง [เปิดดู]
การใช้สมุดภาพช่วยสอนเพื่อการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ [เปิดดู]
การใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติการทางแผนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท [เปิดดู]
การใช้วิธีช่วยสอนโดยสอบปากเปล่าเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนวิชา ชีววิทยา ของนายวรกุล คงลายทอง นักเรียนระด [เปิดดู]
สำรวจความต้องการในการเรียนวิชาการงานอาชีพของนักเรียนชั้นป.5 [เปิดดู]
สำรวจความต้องการในการเรียนวิชาการงานอาชีพของนักเรียนระดับชั้นม.ปลาย [เปิดดู]
สำรวจบริโภคนิสัยและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นป.6 [เปิดดู]
เสริมทักษะการเรียนวิชา พื้นฐานในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 [เปิดดู]
101การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปริญญาตรีทั่วไป99 
เอกสาร/ตำรา วิชา การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
การแปลงไฟล์รูปภาพ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
การสร้างปุ่มเครื่องมือ
การสร้างแบบทดสอบ
การแทรกมัลติมีเดีย
การนำไปใช้(package)
100099การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการศึกษาปริญญาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา1 
เอกสาร/ตำรา วิชา การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการศึกษา
บทที่ 5 การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการศึกษา
การพัฒนาบทเรียน [เปิดดู]
บทที่ 6 การหาคุณภาพเครื่องมือ
[เปิดดู]
บทที่ 7 การหาคุณภาพบทเรียน
[เปิดดู]
100009การเขียนรายงานการวิจัยปริญญาโท1 
เอกสาร/ตำรา วิชา การเขียนรายงานการวิจัย
บทที่ 1 บทนำ
[เปิดดู]
ตัวอย่าง [เปิดดู]
บทที่ 2 เอกสารงานวิจัย
[เปิดดู]
ตัวอย่าง [เปิดดู]
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
[เปิดดู]
ตัวอย่าง [เปิดดู]
บทที่ 4 ผลการวิจัย
[เปิดดู]
ตัวอย่าง [เปิดดู]
บทที่ 5 อภิปรายผล
[เปิดดู]
ตัวอย่าง [เปิดดู]
ตัวอย่าง การคำนวณ
[เปิดดู]
ตัวอย่างแบบประเมิน [เปิดดู]
ตัวอย่าง-Paper [เปิดดู]
สรุป-สถิติ-การวิจัย
[เปิดดู]
100011เทคนิคการสอนปริญญาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา1 
เอกสาร/ตำรา วิชา เทคนิคการสอน
การสอนแบบ 5e
[เปิดดู]
การสอนวิทยาศาสตร์
[เปิดดู]
1195104การเรียนรู้โดยอาศัยคอมพิวเตอร์ปริญญาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา1 
เอกสาร/ตำรา วิชา การเรียนรู้โดยอาศัยคอมพิวเตอร์
ไม่พบบทเรียนในรายวิชานี้
9999999วิจัยในชั้นเรียนปริญญาโท99 
เอกสาร/ตำรา วิชา วิจัยในชั้นเรียน
แนวปฏิบัติที่ดี : วิจัยในชั้นเรียน
บทที่1 [เปิดดู]
บทคัดย่อ [เปิดดู]
บทที่2 [เปิดดู]
บทที่3 [เปิดดู]
บทที่5 [เปิดดู]
RMUeDL-Model
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล [เปิดดู]
การขยายผลการอบรมตามรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครู [เปิดดู]
ผลการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [เปิดดู]
เค้าโครงสอน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา-Information Technology for Education [เปิดดู]
การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์ทางการศึกษา [เปิดดู]
LCIPAR_Model
LCIPAR_Model [เปิดดู]
แบบเสนอโครงการวิจัย
ตัวอย่างที่1 [เปิดดู]
ตัวอย่างที่2 [เปิดดู]
100003คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตปริญญาเอก1 
เอกสาร/ตำรา วิชา คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
ชุด-1-ลักษณะแท็บเล็ต
เอกสารชุดที่ 1 [เปิดดู]
ชุด-2-ประเมินแท็บเล็ต
เอกสารชุดที่ 2 [เปิดดู]
ชุด-3-งานวิจัยแท็บเล็ต
เอกสารชุดที่ 3 [เปิดดู]
Tablet ในสิงคโปร์ [เปิดดู]
ชุด-4-แท็บเล็ตกับเด็ก-ป.1
เอกสารชุดที่ 4 [เปิดดู]
7010304สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ1  เปิดดู
เอกสาร/ตำรา วิชา สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 1 : ข้อมูลและสถิติ
บทที่ 2 : สถิติเชิงพรรณา-ตารางและกราฟ
บทที่ 3 สถิติเชิงพรรณา-วิธีเชิงตัวเลข
บทที่ 4 : ค่าความน่าจะเป็น
บทที่ 5: การกระจายความน่าจะเป็นเชิงนับ
บทที่ 6 : การกระจายความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง
บทที่ 7 : การกระจายการสุ่มตัวอย่าง
บทที่ 8 : การประมาณการแบบช่วง
บทที่ 9 : การทดสอบสมมติฐาน
บทที่ 10 สถิติอ้างอิงเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยและสัดส่วน
บทที่ 11 : การอนุมานความแปรปรวนของประชากร
บทที่ 12 : การทดสอบความเหมาะสมและความเป็นอิสระ
บทที่ 13 : การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ค่าตัวแปร
บทที่ 14 : สมการถดถอยเชิงเส้น
1234567การประยุกต์ใช้โปรแกรมนำเสนอปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ1 
เอกสาร/ตำรา วิชา การประยุกต์ใช้โปรแกรมนำเสนอ
chapter1 การสร้าง Resumer
chapter2 การสร้างใบปลิวสินค้า
chapter 3 การสร้างงานนำเสนอสินค้า
chapter 4 การสร้างตาราง กราฟ และผังบริหารงาน
chapter 5 การใช้ effect เพื่อส่งเสริมการนำเสนอผลิตภัณฑ์
chapter 6 การเชื่อมโยงนำเสนอข้อมูลและการบันทึกข้อมูลไปนำเสนอในเครื่องที่ไม่มีฟอนต์เข้าระบบ
รหัสผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
[ ลงทะเบียน ]