ยินดีต้อนรับ : ผู้เยี่ยมชมทั่วไป 
หน้าแรก ข่าว-ประกาศ กระดาน ถาม-ตอบ สมุดเยี่ยม ดร.พิสุทธา อารีราษฎร์ 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติทั่วไป
ประวัติการศึกษา
ประวัติงานบริหาร
ภาระงานสอน
วิชาที่สอน
ตารางสอน
ดาวน์โหลดหนังสือ
ดาวน์โหลดสื่อ
งานวิจัย/วิชาการ
งานวิจัยปริญญาเอก
ผลงานวิจัยทางคอมศึกษา
ผลงานวิจัยระดับ ป.ตรี
ผลงานวิจัยระดับ ป.โท
ผลงานวิจัยระดับ ป.เอก
งานบริการวิชาการ
กำหนดการจัดกิจกรรม
ผลงานบริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
งานศิลปวัฒนธรรม
กำหนดการจัดกิจกรรม
ผลงานทำนุบำรุงศิลปะ
ภาพกิจกรรม
เอกสาร/ตำรา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
ระบบคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การใช้งานคอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูล
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับครู
การสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
วิทยานิพนธ์
บทเรียนคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิต
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
โครงสร้างข้อมูล
วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการศึกษา
การเขียนรายงานการวิจัย
เทคนิคการสอน
การเรียนรู้โดยอาศัยคอมพิวเตอร์
วิจัยในชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมนำเสนอ
ดาวน์โหลดเอกสารทั่วไป
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบปรับเปลี่ยนเนื้อหาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการศึกษา
การหาคุณภาพแบบทดสอบ
การพัฒนาบทเรียน
การประเมินผลบทเรียน
เอกสาร-Ph.D-ส่วนหน้าเค้าโครง
เอกสาร-Ph.D-บทที่1-2-3
การอ้างอิงบรรณานุกรม
สอบประมวลความรู้ ปริญญาโท
paper
paper-1
บทความ-แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา
โครงการ Tablet ระยะที่ 2
แบบฟอร์มการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Tablet
สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติทดสอบสมมติฐาน t-test
สถิติ-ศึกษาและนำเสนอ
เปอร์ดซนไตล์
ตัวอย่างข้อมูล-การคำนวณ
เค้าโครงสอน-สื่ออิเล็กทรอนิกส์
CFA


ข่าว/ประกาศ
[ 09 ก.ย. 2556 ] นักศึกษาสาขา GIT

งานวิจัยนักศึกษา
การพัฒนาบทเรียนช่วยสอน
นศ.เลือกเสรี

เข้าระบบ
รหัสผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
[ ลงทะเบียน ]